Црниче, Церска, Кисела Вода 1

ПОДАТОЦИ ЗА ЛОКАЦИЈАТА

ОБЈЕКТ: СТАНБЕНА КУЌА – А1
ЛОКАЦИЈА: ул. “Серска ” бр.18
Катастарска парцела: 506/2
Општина Кисела Вода 1 - Скопје

Се продаваат два стана во изградба, од по 69 м2, на 1 и 2 кат со две спални нас. Црниче, ул. Серска, Скопје.

Основен проект Серска КП 506