Зграда Кисела Вода

КП 2740/5 2740/6
КО КИСЕЛА ВОДА 1
ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 209 м² ПОВРШИНА НА ГРАДБА 146.7 м²
РАЗВИЕНА ПОВРШИНА 586.8 м² КАТНОСТ Пр+2+Пк
ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ 70% КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ 2,81
ВИСИНА НА ВЕНЕЦ 10.20 м
ПРОЦЕНТ НА ЗЕЛЕНИЛО 10%

СТАВОВИ НА ПРОДАЖБА 8

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ПДФ
Преземи ПДФ

Мапа