Зграда Автокоманда

ПРЕДМЕТ: ДОГРАДБА И НАДГРАДБА НА СТАНБЕНА ЗГРАДА

ФАЗА: АРХИТЕКТУРА

ОБЈЕКТ: А2- ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
УЛ.ЛАЗАР ПОП ТРАЈКОВ БР.20, СКОПЈЕ
КП 1052, дел од КП 1051, дел од КП 1050, дел од КП 1049, дел од КП 1042/1, КО ГАЗИ БАБА.

СТАВОВИ НА ПРОДАЖБА 28

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ПДФ
Преземи ПДФ

Мапа