КО КИСЕЛА ВОДА 1

ПОДАТОЦИ ЗА ЛОКАЦИЈАТА

Локацијата се наоѓа во општина Кисела Вода КО Кисела Вода 1 , со број на катастарска парцела КП.2815/1
Катастарската парцела е со намена А2 – домување во станбени згради.
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ КП 2815/1
КО КИСЕЛА ВОДА 1
ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 283 м2
ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА 133 м2
РАЗВИЕНА ПОВРШИНА 665 м2
КАТНОСТ Пр+3+Пк