Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ЃЕ-РИ ВД ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-Карпош
Правна форма: Д.О.О.Е.Л. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ
Дејност: Изградба на станбени и нестанбени згради
ЕДБ: MK4057018540130
Матичен број: 7264860
Жиро сметка: 530010102131427
Депонент банка: ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса: ФРАНЦ РОЗМАН 16Б-5  
Место: СКОПЈЕ-КАРПОШ
Телефон: 071/399-031